Agencja Celna C.K. Forsad ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
A A+ A++

Dokumenty wymagane do odprawy celnej

31 stycznia 2010 - Aktualności

v

Dokumenty wymagane do odprawy celnej

Import :

1.Upoważnienie dla naszej agencji celnej w oryginale

Upoważnienie musi być podpisane czytelnie lub podstemplowane pieczątką imienną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

2.Dokumenty firmy: numer EORI, REGON,NIP oraz KRS.

WAŻNE!!! Brak numeru EORI uniemożliwia dokonanie odprawy celnej

W przypadku rozbieżności adresu na zaświadczeniu o numerze NIP,prosimy o

dostarczenie kopii formularza aktualizacyjnego NIP-2 lub NIP-5.

W przypadku różnic między adresem na fakturze a adresem podanym na dokumentach firmy prosimy o pisemne wyjaśnienie adresowane do Urzędu Celnego .

3.Faktura musi zawierać następujące dane

Miejsce, data oraz numer faktury

  Adres wystawiającego fakturę, kupującego ewentualnie odbiorcy towaruDane dotyczące towaru – nazwa, ilość towaru, wartość ogółem, ceny jednostkowe.

  Towary otrzymywane bezpłatnie musi zostać podana ich realna wartość handlowa do celów celnych

  określenie rodzaju waluty(nie wystarczy podać symbolu „$” musi być USD)

  kraj pochodzeniawarunki dostawy zgodnie z INCOTERMS 2000

  brak określonych warunków dostawy bądź nieprawidłowe określenie spowoduje doliczenie kosztów transportu i zwiększy wartość celną towaru.

  jeśli towar ma pochodzenie preferencyjne – formułę preferencyjną lub

 • świadectwo pochodzenia
   • Należy podać polską nazwę towaru w celu ustalenia właściwej taryfikacji(kod CN Taryfy Celnej). Prosimy o podanie ewentualnie przeznaczenia towaru, materiału zjakiego został wykonany lub w przypadku części maszyny o podanie nazwy urządzenia/maszyny.W przypadku posiadania dokumentu WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa) o jego kserokopię

  Tłumaczenie faktury:

Dokumenty wymagane do odprawy celnej

Eksport :

1.Upoważnienie dla naszej agencji celnej w oryginale

Upoważnienie musi być podpisane czytelnie lub podstemplowane pieczątką imienną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie

z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

2.Dokumenty firmy: numer EORI, REGON,NIP oraz KRS.

WAŻNE!!! Brak numeru EORI uniemożliwia dokonanie odprawy celnej

W przypadku rozbieżności adresu na zaświadczeniu o numerze NIP,prosimy o

dostarczenie kopii formularza aktualizacyjnego NIP-2 lub NIP-5.

W przypadku różnic między adresem na fakturze a adresem podanym na dokumentach firmy prosimy o pisemne wyjaśnienie adresowane do Urzędu Celnego .

3.Faktura musi zawierać następujące dane

Miejsce, data oraz numer faktury

  Adres wystawiającego fakturę, kupującego ewentualnie odbiorcy towaruDane dotyczące towaru – nazwa, ilość towaru, wartość ogółem, ceny jednostkowe.

  Towary otrzymywane bezpłatnie musi zostać podana ich realna wartość handlowa do celów celnych

  określenie rodzaju waluty(nie wystarczy podać symbolu „$” musi być USD)

     • Należy podać polską nazwę towaru w celu ustalenia właściwej taryfikacji. Prosimy o podanie ewentualnie przeznaczenia towaru.Materiał z jakiego został wykonany lub w przypadku części maszyny o podanie nazwy urządzenia/maszyny.

    W przypadku posiadania WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa) o jego kserokopię.

  kraj pochodzenia

  warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS 2000

  jeśli towar ma pochodzenie preferencyjne – formułę preferencyjną lub świadectwo pochodzenia

  Tłumaczenie faktury:

Prosimy o informacje, jeżeli wysłany towar będzie powracał w stanie nie zmienionym na obszar EU w ciągu trzech lat od wysyłki poza obszar EU.

Oświadczenie dotyczące towarów strategicznychY903

Oświadczenie(według wymagań UC) jest informacją dla Urzędu Celnego iż wysłany towar nie podlega ograniczeniom w wywozie. Określenie czy towar, który ma zostać wyeksportowany znajduje się na wykazach towarów o znaczeniu strategicznym i wymaga w związku z tym uzyskania zezwolenia na eksport – należy do przedsiębiorcy.

Osoby prywatne :

Wymagania dotyczące dokumentów towarzyszących przesyłce

Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego dla osób prywatnych:

1. Upoważnienie dla naszej agencji w ORYGINALE

– powinno być podpisane czytelnie

2. Kopia z dokumentu tożsamości + zameldowanie w Polsce
3. Bagaż wysłany w ślad za podróżnym – kopia biletu, stempel w paszporcie z datą przekroczenia granicy
4. Mienie przesiedleńcze import – najlepiej dokument z konsulatu potwierdzający pobyt w kraju ponad 1 rok w przypadku braku takowego dokumenty poświadczające pobyt za granicą + lista mienia w 3 egzemplarzach. Wzór listy na naszej stronie!!!!!!
5.Tłumaczenie faktury:

  • Należy podać polską nazwę towaru w celu ustalenia właściwej taryfikacji. Prosimy o podanie ewentualnie przeznaczenia towaru,materiał z jakiego został wykonany lub w przypadku części maszyny o podanie nazwy urządzenia/maszyny.

Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej.


Faktura:

1. Musi być załączona ORYGINALNA faktura handlowa – ( faktura PRO FORMA akceptowana tylko dla przesyłek bezpłatnych – próbki, powrót z naprawy itp.

wymagane pisemne oświadczenie odbiorcy)

2. Faktura musi zawierać:

-Miejsce, data oraz numer faktury

  • Adres wystawiającego fakturę, kupującego ewentualnie odbiorcy towaru
  • Dane dotyczące towaru – nazwa, ilość towaru, wartość ogółem, ceny jednostkowe.
  • Towary otrzymywane bezpłatnie musi zostać podana ich realna wartość handlowa – do celów celnych
  • określenie rodzaju waluty(nie wystarczy podać symbolu „$” musi być USD)
  • kraj pochodzenia
  • warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS 2000
  • Tłumaczenie faktury:

– warunki dostawy na podstawie INCOTERMS 2000 /np. DDU Warszawa/ brak określonych warunków dostawy bądź nieprawidłowe określenie spowoduje -doliczenie kosztów transportu i zwiększy wartość celną towaru.

 • jeśli towar ma pochodzenie preferencyjne – formułę preferencyjną lub świadectwo pochodzenia

Ze względu na zmieniające się przepisy w celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt z naszą agencją celną